Registrering af fravær

Her følger en gennemgang af de almene principper for, hvordan man registrerer fravær. Under de enkelte punkter står der mere om særlige forhold, du skal være opmærksom på ved registrering af sygdom, ferie, omsorgsdage og afspadsering.

Registrering af enkelte hele eller delvise fraværsdage

Registrering af enkelte hele eller delvise fraværsdage
 1. Klik på fanebladet "Registrering"
 2. Har du været fraværende en hel arbejdsdag, skriver du 7.24 timer ud for den relevante fraværstype den pågældende dag. Hvis den aktuelle fraværstype ikke ses på skærmbilledet: Se afsnit 3 om valg af konti.
 3. Har du været fraværende mindre end en hel arbejdsdag, skriver du dels antal arbejdstimer ud for ”Almindelige arbejdsopgaver” (eller ”Projekt”), og dels antallet af fraværstimer ud for den relevante fraværstype.

Fravær af længere varighed

Hvis fraværet strækker sig over en længere periode, kan du vælge at benytte modulet ”Fravær”, hvor du kan nøjes med at taste første og sidste fraværsdag:

 1. Vælg under kalenderen, i venstre side af skærmen, visningen "Fravær"
 2. Angiv perioden for dit fravær ved nederst i skærmbilledet at udfylde felterne "Fra dato" og "Til dato"
 3. Vælg den type fravær, du skal registrere, ud de fraværstyper, der kommer op på listen, når du klikker ud for "Konti:"
 4. Det er frivilligt om du vil bruge kommentarfeltet. Kommentarer vil kunne læses af dig og din leder
 5. Hvis du skal registrere et fravær, som ikke er fravær en hel dag, skal du fjerne fluebenet ud for "Normtid"
 6. og i feltet "Timer" angive, hvor mange timer, dit fravær varede. Dette kan fx være relevant ved deltidssygemelding
 7. Gem registreringen under "Gem"
 1. Systemet viser et opdateringsvindue med en proceslinje og gengiver derefter registreringen under kalenderdatoerne

Laver du en forkert registrering, kan du slette den igen

Laver du en forkert registrering, kan du slette den igen
 1. Marker datoen, hvor registreringen er forkert, fx 30. april
 2. Klik nu på: "Slet"

3. Klik nu på: "OK"

OBS: Man kan kun slette forkerte registreringer for en dag ad gangen.

Særligt om registrering af sygdom

Du skal stadig melde dig syg og rask som du plejer

Registrering af sygefravær i mTID erstatter kun registrering på de tidligere tiders fraværsblanketter. Registreringen i mTID afløser altså ikke lokalt aftalte procedurer for sygemelding og raskmelding med henblik på aflysning af undervisning, møder og besked til kolleger.

Hvornår registrerer man sin sygdom i mTID?

Du er ikke forpligtet til at registrere sygdom i mTID under selve fraværsperioden. Men du er forpligtet til at registrere fraværet i mTID efter raskmeldingen

Særligt om registrering af ferie

mTID skal kun bruges til at registrere afholdt ferie.

mTID bruges således ikke til at bede om godkendelse af planlagt ferie. Det skal du fortsat gøre på de særlige blanketter, du finder på intranettet. Men du kan i mTID registrere ferie du planlægger at afholde fremadrettet. Du kan ændre i registreringen, indtil den måned ferien er afholdt og godkendt af dig og din leder. På den måde vil feriesaldoen blive op- eller nedskrevet i mTID, så du kan hele tiden kan se din aktuelle feriesaldo inkl. planlagt ferie

Særligt om omsorgsdage

Holder du omsorgsdage, skal de registreres i mTID på linje med alt andet fravær. Omsorgsdage registreres for en fuldtidsmedarbejder med 7.24 timer.

Særligt om afspadsering af O/M-arbejde og Ulempetillæg

Fravær kan kun registreres som afspadsering af O/M-arbejde eller ulempetillæg, hvis der er registreret og godkendt timer på disse konti i mTID. Det betyder, at du først kan afspadsere O/M-arbejde og ulempetillæg i måneden efter, at timerne er ydet, da din leder først skal have godkendt timerne, jf. afsnit om opgørelse og månedsgodkendelse.. Du kan kun registrere over- og merarbejde, hvis en leder pålægger dig O/M-arbejde. Se afsnit om over- og merarbejde.

 

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard maj 2013

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret